Gegenstromanlage UWE - Jet Stream BAMBO 2 Bambo 2 Fertigmontagesatz V